Түлектерге

Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидалары

          Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидалары "Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының ғылыми-педагог кадрларын бағалау қағидаларын, медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 23 сәуірдегі № ҚР ДСМ-46 бұйрығына сәйкес өтеді.

 1. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан әрі – кодекс) 7-бабы 1-тармағының 125-тармақшасына сәйкес әзірленді және медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалауды жүргізу тәртібін айқындайды.
 2. Қағидалар меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен ұйымдарға (бұдан әрі – білім және ғылым ұйымдары) қолданылады.
 3. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:
  • медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау (бұдан әрі – білім мен дағдыларды бағалау) - білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеру сапасын және медициналық қызметтер көрсету үшін қажетті құзыреттердің (білім мен дағдылардың) қалыптасу деңгейін бағалау;
  • білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) – медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың теориялық білім деңгейін компьютерлік жолмен анықтау;
  • білімді бағалау нәтижелерінің хаттамасы-компьютерлік тестілеу қорытындылары бойынша Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың жиынтық нәтижесі;
  • дағдыларды бағалау-медициналық білім беру бағдарламаларының білім алушыларының оларды көрсету процесінде практикалық дағдыларды меңгеру деңгейін анықтау.

4.  Медициналық білім берудің барлық деңгейлеріндегі білім алушылар білім мен дағдыларды бағалауға жатады.

5.  Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау оқыту мамандықтары бойынша жүргізіледі және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен тиісті мамандық бағдарламалары түлектерінің құзыреттерінің тізбесіне негізделеді.

 

Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалауды жүргізу тәртібі

 1. Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалау екі кезеңнен тұрады:

      1) білімді бағалау (компьютерлік тестілеу);

      2) дағдыларды бағалау.

      Білім мен дағдыларды бағалау білім алушының таңдауы бойынша тілде (қазақ, орыс немесе ағылшын) жүргізіледі.

 1. Білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалауды уәкілетті орган аккредиттеген ұйым жүргізеді.
 2. Білім мен дағдыларды бағалау Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының немесе денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйыммен және білім беру ұйымымен келісім бойынша Бағалау жөніндегі ұйымның базасында жүргізіледі.
 3. Тест тапсырмаларын, клиникалық тапсырмаларды әзірлеу, сараптау және жаңарту тәртібін бағалау жөніндегі ұйым жүзеге асырады. Тест тапсырмаларының, клиникалық міндеттердің техникалық ерекшеліктері денсаулық сақтау кадрларын даярлау бағыты бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктермен келісіледі.
 4. Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) 100 тест тапсырмасынан тұрады. Тестілеудің жалпы уақыты-150 минут (2 сағат 30 минут).

      Өту баллы тест сұрақтарының жалпы санының 50% құрайды.

      Білім алушылардың жауаптары балдық жүйе бойынша бағаланады:

 • 0 – 49 ұпай-қанағаттанарлықсыз;
 • 50 – 69 ұпай-қанағаттанарлық;
 • 70-89 ұпай-жақсы;
 • 90-100 ұпай-өте жақсы.
 1. Білімді бағалау кезінде рұқсат етілмейді:

      1) тестілеу өткізілетін үй-жайға ұялы телефондарды, смартфондарды, электрондық гаджеттерді, оқу әдебиеттерін және жазбаларды енгізуге және пайдалануға;

      2) Бағалау жөніндегі ұйым өкілінің рұқсатынсыз өзара сөйлесуге, тестілеу өткізілетін үй-жайды ауыстыруға және тастап кетуге құқылы.

 1. Осы Қағидалардың 11-тармағында көрсетілген талаптар бұзылған кезде Бағалау жөніндегі ұйымның өкілі емтихан алушыны тестілеу залынан шығарады, ол туралы акт жасалады.

      Бұл жағдайда тестілеу нәтижесі аудиториядан шығарылғанға дейін дұрыс жауаптар үшін алынған ұпайлар болады.

 1. Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) нәтижелерінің хаттамасы апелляцияны есепке алмағанда Білім және ғылым ұйымдарына тестілеу өткізілетін күні ұсынылады.
 2. Білімді бағалауға (компьютерлік тестілеуге) келмеген білім алушыларға нәтижелер хаттамасында "жоқ"деп қойылады.
 3. Білімін бағалаудан (компьютерлік тестілеуден) өту үшін келмеген білім алушылар келу себебіне қарамастан Бағалау жөніндегі ұйымның базасында тестілеуден өтеді. Келмеген білім алушылар үшін тестілеуді өткізу мерзімдері мен шарттарын бағалау жөніндегі ұйым айқындайды.
 4. Компьютерлік тестілеу нәтижелері бойынша қанағаттанарлықсыз баға алған кезде білім алушылар) дағдыларды бағалаудың екінші кезеңіне жіберілмейді.
 5. Білім алушылардың дағдыларын бағалау клиникалық құзыреттілікті бағалаудың тиісті әдістерін (объективті құрылымдық клиникалық емтихан, шағын клиникалық емтихан және басқалар) қолдана отырып, оқытудың соңғы нәтижелеріне сәйкес жүргізіледі.
 6. Дағдыларды бағалауды емтихан алушылар симуляциялық орталықтардың ресурстарын пайдалана отырып, денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйым мен білім беру ұйымының базасында жүзеге асырады.
 7. Білім алушылардың практикалық дағдылары әр станция бойынша балдық жүйе бойынша бағаланады:
 • 0 – 49 ұпай-қанағаттанарлықсыз;
 • 50 – 69 ұпай-қанағаттанарлық;
 • 70-89 ұпай-жақсы;
 • 90-100 ұпай-өте жақсы.
 1. Дағдыларды бағалау нәтижелері дағдыларды бағалау жүргізілген күні беріледі. Апелляцияны ескере отырып, дағдыларды бағалаудың түпкілікті нәтижелері апелляциялық комиссияның жұмысы аяқталғаннан кейін апелляцияға өтініш берілген күннен бастап 2 күннен кешіктірілмей беріледі.
 2. Білім мен дағдыларды бағалау нәтижесі екі кезеңнің ұпайларынан жинақталады және орташа арифметикалық Сан шығарылады және қорытынды нәтиже келесідей бағаланады:

      0 – 49 ұпай-қанағаттанарлықсыз;

      50 – 69 ұпай-қанағаттанарлық;

      70-89 ұпай-жақсы;

      90-100 ұпай-өте жақсы.

 1. Білім мен дағдыларды бағалау нәтижелері Денсаулық сақтау кадрларын даярлау бағыты бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктермен келісілген ерекшеліктерге сәйкес әрбір түлекке білім және ғылым ұйымдарына ұсынылады.

Апелляциялық өтініштерді беру және қарау тәртібі

23. Даулы мәселелерді шешу және білім алушылардың құқықтарын қорғау үшін білім мен дағдыларды бағалауды жүргізу кезеңінде денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның бұйрығымен Республикалық апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссияның құрамы кемінде 5 мүшеден тұратын тақ саннан тұрады.
24. Апелляциялық комиссияның құрамына жоғары білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерлер, әдіскерлер, аккредиттелген бағалау ұйымының, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері кіреді.
25. Бағалаудың бір немесе екі кезеңінің нәтижелерімен келіспеген жағдайда білім алушылар емтиханнан кейін 24 сағат ішінде апелляция беруге құқылы.
26. Апелляциялық комиссия қараған білім мен дағдыларды бағалау нәтижелерінің қорытынды хаттамасы апелляциялық комиссия отырысынан кейінгі күні ұсынылады.

ҚОРЫТЫНДЫ

 1. Медициналық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың білімі мен дағдыларын бағалаудың оң нәтижелері маман сертификатын беру үшін өтініш беруге негіз болады
  28. Білім мен дағдыларды бағалау Денсаулық сақтау саласындағы Білім және ғылым ұйымының қаражаты есебінен ақылы негізде жүргізіледі. Қайта тапсыру және дәлелсіз себептермен келмеу жағдайларында төлем білім алушылардың жеке қаражаты немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен жүргізіледі.
  29. Білім мен дағдыларды бағалауды жүргізу бойынша қызметтер көрсеткені үшін баға прейскурантын Бағалау жөніндегі ұйым бекітеді.

Білімі туралы құжаттарды алғаннан кейін тегін, атын немесе әкесінің атын өзгерткен тұлғалар үшін аты-жөнін өзгерту немесе неке қию (бұзу) туралы куәліктің көшірмесін ұсыну қажет.

Сертификаттауға бағалау және біліктілік сәйкестігін растауды бағалау ақылы негізде жүргізіледі.

Сертификаттауға тіркелудің неғұрлым ыңғайлы тәсілі интернет арқылы онлайн өтінім беру болып табылады. Ол үшін жоғарыда аталған барлық құжаттарды сканерлеп (электронды түрге аудару) және сайттағы арнайы форманың көмегімен жіберу қажет Национального центра независимой экзаменации

 

2018-2019 оқу жылында 167 түлек саны бар алғашқы түлек болды.

  • Фармация -81
  • Емдеу ісі - 85
  • Мейіргер ісі - 51

Оның 132-сі жұмысқа орналастырылды, бұл 81% -. құрады.
Түлектер қорытынды аттестаттаумен бірге жаңа форматта тәуелсіз ұлттық емтиханнан өтті,оның қорытындысы бойынша жоғары нәтиже көрсетті, сапалық көрсеткіш – 92,8% және орташа балл-4,1.

2018-2019 оқу жылындағы қорытынды аттестаттау бойынша түлектердің білім сапасының көрсеткіштері

Интерколледжде түлектерді жұмысқа орналастыру жөніндегі комиссия ұйымдастырылып, жыл сайынғы Бос орындар жәрмеңкесі өткізіледі